SERI PEMURIDAN III
Menolong pengembangan diri agar dapat menjadi teladan hidup dan disanggupkan untuk menuntun murid